Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

Informatyk (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Organizacyjny

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Nr ogłoszenia: 3/2017

Identyfikator: 3/2017

Informacje dodatkowe:

URZĄD GMINY

LIDZBARK WARMIŃSKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -

- informatyk w Referacie Organizacyjnym.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadane obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie co najmniej średnie;
  4. co najmniej 3-letni staż pracy;
  5. umiejętność obsługi komputera, obsługi oprogramowania MS Office;
  6. nieposzlakowana opinia;
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
  8. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1.  preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego związane z obsługą systemów informatycznych;
  2.  umiejętność sporządzania pism, protokołów i decyzji administracyjnych oraz stosowania przepisów prawa w praktyce;
  3. znajomość obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania administracji publicznej   i postępowania administracyjnego, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych,  ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  4. obsługa komputera ze znajomością oprogramowania wykorzystywanego w administracji, w szczególności, w zakresie systemów informatycznych wspomagających pracę na w/w stanowisku,
  5. umiejętność komunikowania się.

 

 1. Zakres podstawowych zadań do wykonania na stanowisku:

1. Nadzór nad bezpieczeństwem danych, przeciwdziałanie dostępowi do systemu teleinformatycznego osób nieuprawnionych, prowadzenie dokumentacji dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego, opracowywanie zaleceń dot. ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznej,

2. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej programów komputerowych i sprzętu komputerowego, zakupy sprzętu komputerowego, kasowanie i utylizacja sprzętu komputerowego nie nadającego się do dalszego użytku,

3. Zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu. Sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu, systemu alarmowego i monitoringu obiektu.

4. Zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej, faxu, ewidencja służbowych telefonów komórkowych,

5.  Dokonywanie analiz infrastruktury sieciowej i kontrolowanie funkcjonowania sprzętu.

6. Dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia w sprzęt teleinformatyczny, części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne do urządzeń teleinformatycznych i kopiarek.

7.  Prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji,

8.  Administrowanie i zarządzanie kontami użytkowników.

 1. Aktualizacja i wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz udostępnianie informacji publicznej w sposób określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 2. Wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, wyborami do Sejmu i Senatu RP, wyborami samorządowymi oraz przeprowadzanymi referendami ogólnokrajowymi i lokalnymi.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- umowa o pracę na czas określony,

- przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2018 r.,

- stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W październiku 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922);

2) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata o zatrudnieniu (w przypadku trwającego stosunku pracy);

4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

5) kserokopie dokumentów  potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pokoju Nr 30  lub przesłać w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. (czwartek)  do godz. 1000    na adres: 

URZĄD GMINY

    Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

             11-100 Lidzbark Warmiński

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Referacie Organizacyjnym”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 141/2012 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 1 lutego 2012 r., można się zapoznać w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 (pok. Nr 33) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89)7673274 wew. 33.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, po przeprowadzonym naborze poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.                                                                         

 

 

 

 

Załączniki: