Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Nr ogłoszenia: 2/2016

Identyfikator: 2/2016

Informacje dodatkowe:

Załącznik do zarządzenia Nr 148/2016
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 16 marca 2016 r.

URZĄD GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referenta do spraw remontowo-budowlanych
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadane obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie co najmniej średnie-techniczne o kierunku: budownictwo, architektura,
4) co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku w tym; co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
5) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
6) umiejętność kosztorysowania z wykorzystaniem programów komputerowych (np. ZUZIA lub NORMA),
7) umiejętność obsługi komputera, obsługi oprogramowania MS Office,
8) nieposzlakowana opinia,
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
10) prawo jazdy kategorii B,
11) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1)  preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego lub prowadziły działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
2) umiejętność opracowywania pism i decyzji administracyjnych oraz stosowania przepisów prawa w praktyce,
3) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i postępowania administracyjnego, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4) obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych w administracji, w szczególności, w zakresie projektowania architektonicznego, kosztorysowania oraz systemów informatycznych wspomagających pracę na w/w stanowisku,
5) umiejętność komunikowania się.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy, w tym:

a) przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych do budżetu Gminy,
b) zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
c) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,
d) przygotowywanie prac remontowych i inwestycyjnych oraz nadzór nad ich realizacją, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz innymi przepisami szczególnymi.
e) przygotowanie dokumentacji w celu uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,
f) opracowywanie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych związanych z realizacją robót budowlanych,
g) opracowywanie przedmiarów i obmiarów planowanych i wykonywanych robót i zadań remontowych,
h) monitorowanie przebiegu prac inwestycyjnych.

2. Dokonywanie odbiorów robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadań wynikających z budżetu Gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na stan majątkowy Gminy,
4. Prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zasobach Gminy,
5. Organizacja pracy i nadzoru nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, z prac społecznie użytecznych oraz nadzór nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz Gminy.
6. Dowożenie pracowników na budowy oraz transport zaopatrzenia materiałowego i sprzętu, z wykorzystaniem samochodu służbowego, w celu realizacji zadań na rzecz Gminy,
7. Prowadzenie spraw związanych z energetyką cieplną budynków należących do Gminy:

a) kontrola dostaw opału do kotłowni,
b) udział w inwentaryzacji opału,
c) dbanie o stan techniczny i zaopatrzenie kotłowni w materiały bieżące.

9. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia przy robotach budowlanych.
10. Udział w komisji weryfikującej wnioski w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku rolnym.
11. Współpraca w zakresie rozpatrywania podań wpływających do Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa i udzielanie odpowiedzi na pisma.
12. Sprawozdawczość w zakresie powierzonych zadań.
13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki komunalnej.
14. Bieżąca obsługa interesantów.
15. Wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez przełożonego.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

- czas pracy: pełny etat,
- umowa o pracę na czas określony,
- przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień 2016 r.,
- stanowisko związane z pracą przy komputerze.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W lutym 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) kserokopia prawa jazdy,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
6) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pokoju Nr 30 lub przesłać w terminie do dnia 29 marca 2016 r. (wtorek) do godz. 15:00 na adres:

URZĄD GMINY
Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko referenta do spraw remontowo-budowlanych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Budownictwa”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 141/2012 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 1 lutego 2012 r., można się zapoznać w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 (pok. Nr 33) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89)7673274 wew. 33.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, po przeprowadzonym naborze poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.  

 

Załączniki: