Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Młodszy Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Referat Finansowy

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Nr ogłoszenia: 1/2016

Identyfikator: 1/2016

Informacje dodatkowe:

Załącznik do zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 8 lutego 2016 r.

URZĄD GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
młodszego referenta do spraw księgowości podatkowej
w Referacie Finansowym.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. posiadane obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie wyższe o kierunku: rachunkowość i finanse, ekonomia, administracja, zarządzanie,
 5. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 6. umiejętność obsługi komputera, obsługi oprogramowania MS Office,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 9. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2.  preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3.  umiejętność opracowywania decyzji administracyjnych i stosowania przepisów prawa w praktyce,
 4. znajomość obowiązujących przepisów w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i postępowania administracyjnego, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, , ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych w administracji, w szczególności, w zakresie podatków i windykacji oraz systemów informatycznych wspomagających pracę na w/w stanowisku,
 6. umiejętność komunikowania się.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Księgowanie, rozliczanie wpłat podatków i opłat.
 2. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).
 3. Rozliczanie inkasentów z pobranych wpłat i podatków.
 4. Sprawozdawczość w przedmiocie powierzonych zadań.
 5. Terminowe i skuteczne dochodzenie zaległych należności oraz likwidacja nadpłat.
 6. Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych hipoteką.
 7. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat.
 8. Przygotowanie dokumentów celem podjęcia decyzji w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty opłat i zobowiązań podatkowych.
 9. Bieżąca obsługa interesantów.
 10. Wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez przełożonego.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

- czas pracy: pełny etat,
- umowa o pracę na czas określony,
- przewidywany termin zatrudnienia – luty 2016 r.,
- stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W styczniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pokoju Nr 30 lub przesłać w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. (piątek) do godz. 15:00 na adres:

URZĄD GMINY
Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko młodszego referenta do spraw księgowości podatkowej w Referacie Finansowym”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 141/2012 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 1 lutego 2012 r., można się zapoznać w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 (pok. Nr 33) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/lidzbark_warminski_gmina_wiejska/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89)7673274 wew. 33.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie, wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, po przeprowadzonym naborze poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu (http://bip.warmia.mazury.pl/lidzbarkwarminski_gmina_wiejska/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

Załączniki: