Ulga z tytułu nabycia gruntów

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Zwolnione z podatku rolnego są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a.    będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b.    będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c.    wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.
•    Ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.
•    Okres zwolnienia, o którym mowa, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
•    Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie, o którym mowa, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.
•    W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
•    Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
•    Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
•    Za trwałe zagospodarowanie, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
PODSTAWA PRAWNA: art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1381 z późn. zmianami ).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi wraz z załącznikami.
2.    Kserokopia umowy (oryginał do wglądu).
3.    W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy w Lidzbarku Warmińskim w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA - UWAGI:
Przy spełnieniu ustawowym warunków do otrzymania ulgi, organ podatkowy wydaje decyzję o przyznaniu ulgi.
Miejsce złożenia ww wniosków:
Sekretariat Urzędu Gminy - pokój Nr 19  w godzinach: poniedziałek – 8.00.- 16.00
wtorek- piątek - 7.00-15.00 lub w pokoju  Nr 37
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński