Ulga inwestycyjna

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Ulga inwestycyjna

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2002 r.  Nr 200, poz. 1680 z późniejszymi zmianami) podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1.    budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2.    zakup i zainstalowanie:
a.    deszczowni,
b.    urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c.    urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
•    Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
•    Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
•    Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
•    Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
•    Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wniosek o udzielenie ulgi wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej.
2.    Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa, należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
3.    W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od złożenia wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy w Lidzbarku Warmińskim w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA - UWAGI:
Przy spełnieniu ustawowym warunków do otrzymania ulgi, organ podatkowy wydaje decyzję o przyznaniu ulgi.
Miejsce złożenia ww wniosków:
Sekretariat Urzędu Gminy - pokój Nr 19  w godzinach: poniedziałek – 8.00.- 16.00
wtorek- piątek - 7.00-15.00 lub w pokoju  Nr 37
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

DRUKI DO POBRANIA