Umorzenie, odroczenia i rozłożenia na raty

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Umorzenie zaległości podatkowych oraz odroczenia i rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną lub  odroczyć, rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej. Umarzanie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej lub odroczenie, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lidzbark Warmiński (ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński) – Referat Finansowy – I piętro, pokój nr 37, telefon (0-89) 767-32-74 wew.37
 
Wymagane dokumenty:
1)   podanie o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty      prolongacyjnej lub odroczenie i rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości      podatkowej
2)   zaświadczenie o dochodach podatnika oraz osób pozostających z podatnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
3)    inne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową podatnika oraz wysokość ponoszonych przez podatnika kosztów utrzymania,
4)   oświadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej - dotyczy wyłącznie podatników będących beneficjentami pomocy publicznej.
 
Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji w sprawie umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 
Procedura odwoławcza:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Podstawa prawna:
1)   art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
2)   ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).