Środki transportowe

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
•    samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
•    ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
•    przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
•    autobusy.
 Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
•    osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
•    jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
•    posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
-  pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-  środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
-  pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
 
Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone wyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6.
 
Stawki podatku od środków transportowych
Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy - pokój Nr 19  w godzinach: poniedziałek – 8.00.- 16.00
wtorek- piątek - 7.00-15.00 lub w pokoju Nr 37
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych , a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu -w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
Wpłaty podatku od środków transportowych można dokonywać  w kasie urzędu  lub na konto Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim BGŻ S.A. O/LIDZBARK WARMIŃSKI   70 2030 0045 1110 0000 0205 0880.