Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego

Numer aktu: 400/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 395 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 13 stycznia 2014r. zarządzam, co następuje:

§1.

Ustalam pogotowie kasowe dla jednostki budżetowej – Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński w wysokości 4 000,00 zł.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.