Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2018 r. w zakresie turystyki.

Numer aktu: 399/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U z 2018, poz. 450), w związku z Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXVIII/230/2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2018 r. w zakresie:

  1. Turystyki, w tym:

  1. organizacja rajdów, zlotów i innych przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy.

§ 2.

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: