Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

Numer aktu: 390/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.2017.2077. ze zm.)

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 485 104,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 26 795 164,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 1 689 940,00 zł.

§2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 117 945,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 26 228 939,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 8 889 006,00 zł.

§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§4. Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 632 841,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. pożyczki w wysokości 2 893 769,00 zł,

  2. kredytu w wysokości 3 739 072,00 zł.

§5. Przychody budżetu w wysokości 8 310 335,00 zł i rozchody w wysokości 1 677 494,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: