Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków

Numer aktu: 389/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: 154/2016

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz .U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwały Nr XXXVI/301/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zarządzam, co następuje

§ 1.

1.W zarządzeniu Nr 154/2016 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 4 kwietnia 2016 w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków w §1. ust.1 dokonuje się zmian:

1) pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie „3)Karolina Jaczewska - Członek Komisji”

2)dodaje się pkt 4) w brzmieniu: „4)Urszula Jaglińska – Członek Komisji”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania