Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

Numer aktu: 391/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 129 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński (załącznik do Zarządzenia Nr 148/09 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 1 czerwca 2009r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam dzień 2 maja 2018r. (środa) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 16 czerwca 2018r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński i stronie internetowej gminalidzbark.com.