Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Numer aktu: 392/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U.2018, poz. 450) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017, poz.1875 ze zm.) w związku z Rozdziałem XII, pkt 13 Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński, stanowiącym załącznik do uchwały XXVIII/230/2017 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 listopada 2017 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dotację na realizację zadania pn: według poniższej tabeli:

 

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (w zł.)

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie

MDP naszą przyszłością – organizacja 2-tygodniowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP W Runowie 2018r.

 

2.000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu

Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Rogóż

 

2.000,00

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.