Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 roku przez mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński

Numer aktu: 382/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1875 ze zm.) w związku z art. 19 c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.poz.450) oraz uchwały Nr XXIV/204/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dotację na realizację wniosków w ramach inicjatywy lokalnej według poniższej tabeli:

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (w zł.)

1.

Mieszkańcy miejscowości Workiejmy

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Workiejmy

5000,00

2.

Mieszkańcy wsi Morawa

Modernizacja placu zabaw we wsi Morawa

8000,00

3.

Mieszkańcy wsi Miejska Wola

Utrzymanie estetycznego wyglądu wsi Miejska Wola

2600,00

4.

Mieszkańcy sołectwa Rogóż

Razem mieszkamy, wspólnie działamy

3254,00

5.

Mieszkańcy sołectwa Blanki

Nasza wieś pięknieje

5500,00

6.

Mieszkańcy i Rada Sołecka Babiak

Wiejski Raj

3300,00

7.

Mieszkańcy sołectwa Medyny

Poprawa estetyki wsi Medyny

2800,00

8.

Mieszkańcy wsi Wielochowo

Modernizacja wiaty na placu gminnym

2700,00

9.

Mieszkańcy Sołectwa Knipy

Boisko miejsce rekreacji mieszkańców Knip

3700,00

10.

Mieszkańcy Sołectwa Sarnowo

Wykonanie oznakowania we wsi Sarnowo

4500,00

11.

Grupa inicjatywna Świętnik

Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Świętnik

8500,00

 

§ 2.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.