Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizyczne i sportu z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j.Dz.U.2018, poz. 450).

Numer aktu: 381/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1875 ze zm.) w związku z Rozdziałem XII, pkt 13 Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński, stanowiącym załącznik do uchwały XXVIII/230/2017 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 listopada 2017 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dotację na realizację zadania pn: według poniższej tabeli:

 

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (w zł.)

1.

Ludowy Uczniowski Kub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo

Wyłącz komputer – chodź na trening

12.000,00

 

§ 2.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.