Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy na „Remont drogi gminnej publicznej 117031N w miejscowości Redy Osada”

Numer aktu: 379/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art.19 ust.2 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.

1. Powołuję komisję  przetargową, której skład wskazany jest w  załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Zatwierdzam regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: