Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych w ramach otwartych konkursów ofert

Numer aktu: 370/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm.) w związku z Rozdziałem XII Rocznego Programu Współpracy Gminy Lidzbark Warmiński, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 23 listopada 2017 r. oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1817 ze zm.) na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w celu opiniowania wniosków złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, w składzie:

 

  1. Paulina Barcikowska-Zubel - Przewodnicząca

  2. Lucja Kuczyńska

  3. Tadeusz Staszewski

§ 2.

Ustala się Regulamin pracy Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: