Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lidzbark Warmiński w 2018 r.

Numer aktu: 369/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1430 ze zm.) oraz § 2 zarządzenia Nr 331 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w Gminie Lidzbark Warmiński poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:

 

  1. Planu zamierzeń obronnych Gminy Lidzbark Warmiński na rok 2018, stanowiący niepublikowany załącznik nr 1 do zarządzenia,

  2. Wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2018 r. przez wójta gminy i jednostki organizacyjne wykonujące zadania obronne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, stanowiących niepublikowany załącznik nr 2 do zarządzenia

  3. Planu szkolenia obronnego w Gminie Lidzbark Warmiński na rok 2018, stanowiący niepublikowany załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 2. Zobowiązuje się:

1. Pracownika właściwego do spraw obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warm. do opracowania kalendarzowych planów, o których mowa w § 1,

2. Dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez wójta oraz kierowników komórek organizacyjnych urzędu, do zapoznania się z zarządzeniem i wymienionymi załącznikami, w celu realizacji określonych zadań, uwzględniając w nich obowiązujące przepisy, potrzeby i realne możliwości.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 242/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Lidzbark Warmiński w 2017 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.