Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Lidzbark Warmiński w 2018 r.

Numer aktu: 368/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 1430 ze zm.) art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r. poz. 209 ze zm.), § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia Nr 325 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa, z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2018 r. i zarządzenia Nr OR.120.63.2017 Starosty Lidzbarskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Lidzbarskim w 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne Wójta Gminy Lidzbark Warmiński – Szefa Obrony Cywilnej Gminy do realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2018 r., stanowiące niepublikowany załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 r., stanowiący niepublikowany załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się pracownika właściwego do spraw obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński do opracowania kalendarzowych planów realizacji określonych zadań, uwzględniając w nich obowiązujące przepisy, potrzeby i realne możliwości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.