Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Numer aktu: 367/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Uchyla: 288/2017

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 t. j.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wyznaczam na czas nieokreślony komisję przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w następującym składzie:

  1. Anna Krynicka – Przewodniczący Komisji

  2. Grażyna Klonowska – Z-ca Przewodniczącego Komisji

  3. Agnieszka Mikulak – Członek

  4. Karolina Jaczewska – Członek

  5. Zenon Połocki – Członek

 2. Komisja o której mowa w ust. 1, wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 2.

Zasady i tryb Komisji, o której mowa w § 1, regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3

Traci moc Zarządzenia Nr 288/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.