Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez gminę Lidzbark Warmiński usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Lidzbark Warmiński oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest.

Numer aktu: 366/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 306/2014 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez gminę Lidzbark Warmiński usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Lidzbark Warmiński oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania Wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest w składzie:

  1. Urszula Jaglińska - Członek Komisji.

  2. Karolina Jaczewska - Członek Komisji,

  3. Zbigniew Charun - Przewodniczący Komisji."

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.