Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2018 r.

Numer aktu: 355/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817 ze zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXVIII/230/2017 z dnia 23.11.2017r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2018 r. w zakresie:

 1. Pomocy społecznej

a) prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,

b) prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy,

 1. Turystyki

 1. organizacja rajdów, zlotów i innych przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy,

 1. Kultury, tradycji i edukacji

 1. promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych w formie warsztatów i festiwali,

 2. wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych w formie warsztatów,

 3. organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych,

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe.

 1. Kultury fizycznej i sportu

 1. prowadzenie programów treningowych oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach

 

§ 2.

 

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Ogłoszenie publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki: