Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim do załatwiania spraw w imieniu Wójta, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń

Numer aktu: 353/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1257), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 180), art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, z dnia 4 stycznia 2018 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Justynę Rysik – Zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach:

 

  1. dodatków mieszkaniowych;

  2. zryczałtowanych dodatków energetycznych.

 

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.