Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia zastępców kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Numer aktu: 352/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł) brutto.

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje następujące składniki:

1/ wynagrodzenie zasadnicze,

2/ dodatek funkcyjny,

3/ dodatek za wieloletnią pracę.

 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje przyznanych przez kierownika jednorazowych nagród i premii.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2018 r.