Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

W sprawie : powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 złotych”.

Numer aktu: 325/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art.19 ust.2 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579) zarządzam co następuje:

§1.

  1. Powołuję komisję  przetargową, której skład wskazany jest w  załączniku Nr 1 do zarządzenia.
  2. Zatwierdzam regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: