Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Numer aktu: 324/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Doroty Maliszewskiej - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu w dniu 8 grudnia 2017 r., ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

  1. Tomasz Kołodziejczyk – Przewodniczący Komisji

            Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

  1. Roman Albrecht – Członek

Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

  1. Brygida Małeć  – Członek

Dyrektor szkoły

  1. Mirella Renata Nowińska – Członek

            Ekspert z listy ekspertów ustalonych przez MEN

  1. Dorota Elżbieta Szepczyńska – Członek

             Ekspert z listy ekspertów ustalonych przez MEN

§ 2.

Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

§ 3.

Komisja Egzaminacyjna powołana jest na czas postępowania egzaminacyjnego.

§ 4.

Komisja rozwiązuje się z dniem zakończenia postępowania egzaminacyjnego.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Funduszy Pomocowych, Oświaty i Promocji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.