Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 117016N w miejscowości Pilnik, gmina Lidzbark Warmiński” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer aktu: 317/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od zaistnienia pierwszego zdarzenia gospodarczego dotyczącego projektu.

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku, poz.1047 z późn. zm.) i art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

                                                                       § 1

Wprowadzam zasady (polityki) rachunkowości dla projektu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 117016N w miejscowości Pilnik, gmina Lidzbark Warmiński” w ramach operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych'' w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii'' objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i jego przestrzegania.         

                                                                       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od zaistnienia pierwszego zdarzenia gospodarczego dotyczącego projektu.

Załączniki: