Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lidzbark Warmiński za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Numer aktu: 316/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 2 w związku z art. 28g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz § 5 Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lidzbark warmiński dla uczniów za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe stanowiącego załącznik do uchwały nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Lidzbark warmiński z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Lidzbark Warmiński dla uczniów za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportow), zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję stypendialną do zaopiniowania wniosków złożonych do 25.09.2017 r. o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lidzbark Warmiński za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w następującym składzie:
1)    Agnieszka Rasińska – kierownik referatu Funduszy Pomocowych, Oświaty i Promocji
2)    Paulina Barcikowska-Zubel – Podinspektor ds. Oświaty
3)    Marek Werbicki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury

§ 2.

Do zadań komisji należy:
1)    Ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium Wójta Gminy Lidzbark Warmiński;
2)    Ustalenie propozycji liczby i wysokości stypendiów w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 3.

Komisja ma charakter opiniodawczo – doradczy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.