Akty prawne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Numer aktu: 314/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz  art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (jednolity tekst Dz.U.2016.1870 ze zm.) oraz § 11 ust. 2, pkt. 2 Uchwały Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2017 rok.

Wójt Gminy Zarządza, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy w wysokości      27 568 061,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości               26 650 468,26 zł

dochody majątkowe w wysokości              917 593,00 zł.

§2. Wydatki budżetu gminy w wysokości        31 045 498,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości                26 596 825,26 zł

wydatki majątkowe w wysokości            4 448 673,00 zł.

§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5.

§5. Deficyt budżetowy gminy wynosi 3 477 437,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 014 440,33 zł,
  2. pożyczki w wysokości 729 686,00 zł,
  3. kredytu w wysokości    733 310,67 zł.

§6. Przychody budżetu w wysokości 3 930 437,00 zł i rozchody w wysokości 453 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: