Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński

Numer aktu: 126/2015

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 152/2016 , 221/2016 , 230/2016

Informacje dodatkowe:

§ 1. 1. Nadaję Urzędowi Gminy Lidzbark Warmiński Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.