Kategoria: Planowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Lidzbark Warmiński, dn. 10.04.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353z poźn. zm.)

Zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach od 24.04.2017r. do 17.05.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy
Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.05.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. 1.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie zmiany studium i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gminalidzbark@pnet.pl
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. 1

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.06.2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy

Lidzbark Warmiński