Kategoria: Planowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie „A” w gminie Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński, dnia 24.02.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie „A” w gminie Lidzbark Warmiński

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 21 ust.1, art. 39 ust.1 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/54/2015 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie „A” w gminie Lidzbark Warmiński

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie „A” w gminie Lidzbark Warmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 10 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Lidzbark Warmiński, przy ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój nr 205, w godzinach: od wtorku do piątku – od 7.00 do 15.00 oraz w poniedziałek od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Lidzbark Warmiński, przy
ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, w Sali Konferencyjnej w godz. od 10.00 do 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, na adres ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gminalidzbark@pnet.pl.

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nie przekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Pan Fabian Andrukajtis