Kategoria: Planowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy

Lidzbark Warmiński, dn. 24.11.2016 roku

GOŚ.6722.2.2016.AK

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11–100 Lidzbark Warmiński
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gminalidzbark@pnet.pl
  • w formie ustnej do protokołu pok. 17

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lidzbark Warmiński.