Kategoria: Planowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina Lidzbark Warmiński, 22 luty 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art.27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art.39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o oraz o podjęciu przez Radę Gminy Lidzbark Warmiński Uchwały Nr VII/54/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia: do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie „A” w gminie Lidzbark Warmiński wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu  oraz prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: gminalidzbark@pnet.pl w terminie do dnia 17 marca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy  Lidzbark Warmiński.

Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński